Historia
W roku trzydziestolecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na terenie powiatu grodziskiego działała 797 zakładów rzemieślniczych. Najliczniejsze grupy rzemiosł, to rzemiosła metalowe liczące 156 zakładów, w tym 100 ślusarzy, 31 kowali, rzemiosła budowlane-115 zakładów, w tym 58 murarzy i 38 instalatorów ,rzemiosła skórzane-93 zakłady, w tym 43 szewców, rzemiosła odzieżowe-92 zakłady, w tym 64 krawców i drzewne-52 zakłady, w tym 40 stolarzy.
Z rzemiosł zanikających wymienić należy działających 4 zakłady garncarskie, 5 kołodziejów i 3 zdunów.
185 zakładów rzemieślniczych zlokalizowanych było na wsi. Z ogólnej liczby zakładów 497 warsztatów świadczyło usługi dla ludności.

W zakładach rzemieślniczych zatrudnionych było 1.780 osób, w tym 816 właścicieli i współwłaścicieli, 168 członków rodzin, 714 pracowników najemnych i 87 uczni. Wartość usług i wyrobów, stanowiącą roczny wynik pracy rzemiosła powiatu grodziskiego ocenia się na kwotę przeszło 200 mln zł.

Działalność gospodarczą na terenie powiatu prowadzi rzemieślnicza spółdzielnia "Wielobranżowa" w Grodzisku mazowieckim, w której funkcję przewodniczącego Rady pełni Czesław Matyjek prowadzący zakład ślusarki i mechaniki pojazdowej, a prezesem Zarządu jest Bolesław Gałązka.

Rzemieślnicy pow. Grodziskiego w okresie 30 lat PRL uczestniczyli czynnie w wszelkich przejawach życia społeczno-politycznego i aktywne włączali się w wszelkie akcje społeczne.

Odgruzowywali Warszawę, pracowali przy porządkowaniu swoich miast i osiedli, czynem czcili pamięć bohaterów II wojny światowej, biorąc udział w uporządkowaniu i zabezpieczeniu cmentarza poległych żołnierzy w Budach Zosinych. Budowali nie tylko własną siedzibę-Dom Rzemiosła- kosztem przeszło 3 mln zł, ale pracą współdziałali w budowie Ośrodka Zdrowia w Mszczonowie, basenu i szkoły w Milanówku, Zjednoczone Stronnictwa Ludowego i w wielu innych miejscowych czynach społecznych.

Przyczyniali się do upiększenia i rozbudowy miast i osiedli swego terenu, budując kosztem 6 mln. zł szereg rzemieślniczych pawilonów usługowych na terenie Milanówka i Grodziska.
Ofiarnie wspomagali fundusze na odbudowę Warszawy i budowę Zamku, na pomoc dla Wietnamu, na wyposażenie szkół i świetlic. Ponad 1,5 mln zł wpłacili na Fundusz Budowy Szkół i Internatów, a obecnie świadczą na Fundusz Ochrony Zdrowia.

W ofiarności społecznej uczestniczyła także spółdzielnia rzemieślnicza, świadcząc nie tylko na teren swego powiatu, ale fundowała rowery dla młodzieży, przekazywała znaczną część wypracowanej nadwyżki na Centrum Zdrowia Dziecka, na odbudowę Zamku Królewskiego, na wyposażenie szkół i rozwój sportu.


Dla uczczenia XXX-lecia PRL rzemiosło pow. grodziskiego ufundowało zegar z kurantem, kosztem około 120 tys. zł.

Przedstawiciele rzemiosła działali i działają czynnie w radach narodowych poszczególnych szczebli oraz w wielu organizacjach politycznych i społecznych, aktywnie uczestnicząc w przejawach życia społeczno-politycznego swego terenu.