Cech Rzemiosł w Grodzisku Mazowieckim logo

Dokumenty

DOKUMENTY WYMAGANE DO PODPISANIA UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO UCZNIA MŁODOCIANEGO.

Do Cechu należy dostarczyć:

  • Świadectwo ukończenia przez ucznia gimnazjum.
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie.
  • Informacje osobowe ucznia: imiona rodziców, adres zamieszkania ucznia, data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu, wybrany zawód, adres i nazwę zakładu szkolącego, informację o wybranej formie kształcenia teoretycznego – szkoła zawodowa lub inne formy poza szkolne.

Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

Uczeń zamierzający podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi spełniać następujące warunki:

  • ukończony 16 rok życia
  • ukończone gimnazjum
  • dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki zawodu, a następnie pracy
  • WAŻNE:
  • Od 1 września 2018r.przepisy Kodeksu Pracy przez młodocianego będą rozumiały osobę, która ukończyła 15 lat , a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione będzie zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat.
Copyrights 2016 Frank-Pol Strony internetowe - Larso.pl